ŚWIETLICA

W naszej szkole działa świetlica, w której przebywają uczniowie klas I-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na pracę zawodową rodziców oraz uczniowie klas starszych oczekujący na zajęcia pozalekcyjne jak i uczniowie dojeżdżający oraz dzieci czekające na obiad na stołówce szkolnej. Znajduje się ona na parterze oraz na pierwszym piętrze w budynku B .

Celem działalności świetlicy jest:

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce.
 2. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej.
 3. Zorganizowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji.
 4. Wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie.
 6. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań.
 7. Organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 8. Organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, gry i zabawy ruchowe oraz wycieczki i spacery. Formy te dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania swoich zainteresowań oraz wyrównywania braków w wiadomościach.

Świetlica istnieje w naszej szkole od początku jej istnienia. Mieści się w sali nr 19. Rokrocznie do świetlicy uczęszcza około 80 „świetliczaków” z klas I-III. W wyjątkowych przypadkach (np. uczniów dowożonych i oczekujących na zajęcia pozalekcyjne) przyjmowane są dzieci z klas starszych. Wychowawcy, dbając o własny rozwój, uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących ich umiejętności zawodowe.

Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych . Zajęcia programowe rozwijają umiejętności i zainteresowania, poszerzają wiadomości i wychowują dzieci. W trakcie zajęć wychowawcy zwracają uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji, umiejętność współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej oraz przestrzegania przyjętych reguł. Szczególny nacisk kładą na pokazanie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, prawidłowej samooceny. Nie jest jednak wymagane obowiązkowe uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach proponowanych przez wychowawców. Uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne ze swoimi zainteresowaniami np.: gry planszowe, zabawki ćwiczące celność. Ulubioną formą zabawy chłopców są zabawy konstrukcyjne z klocków a dziewcząt zabawy w dom lub szkołę. Większość dzieci lubi quizy, zagadki, dużo dzieci bierze udział w świetlicowych konkursach plastycznych.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Zajęcia w świetlicy organizowane są dla wszystkich potrzebujących dzieci z klas I – III i starszych, w miarę możliwości a w szczególności uczniów dojeżdżających do szkoły.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeniowych składanych przez rodziców lub opiekunów.
 3. Świetlica czynna jest według potrzeb szkoły.
 4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńczej według zainteresowań i potrzeb wychowanków (organizuje zajęcia plastyczne i ruchowe przy muzyce, zawody sportowe, turnieje).
 5. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych:
  • jednolitych
  • zróżnicowanych wiekowo
 6. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz pomaga w kompensowaniu braków dydaktycznych.
 7. Świetlica posiada dokumentację:
  • plan pracy uwzględniający założenia planu pracy szkoły
  • dziennik pracy
  • karty zgłoszeniowe do świetlicy
 8. Nauczyciel ma prawo skreślić z listy wychowanka nie przestrzegającego norm współżycia, po wyczerpaniu wszystkich środków zaradczych.

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
630 – 1600630 – 1600630 – 1600630 – 1600630 – 1600