PEDAGOG

Funkcję pedagoga szkolnego pełni pani mgr Elżbieta Górecka. Gabinet pedagoga szkolnego mieści się na II piętrze w budynku głównym. Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów tego działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W zakresie kompetencji pedagoga szkolnego znajdują się:

  • diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły,
  • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności,
  • indywidualna pomoc udzielana uczniom potrzebującym, od łagodzenia lub eliminowania napięć psychologicznych o różnym podłożu do rozwiązywania trudności i wiążących konfliktów,
  • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym,
  • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci,
  • współorganizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompesacyjnych, logopedycznych, socjologopedycznych i profilaktycznych,
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomoc materialna uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami zaspakajającymi potrzeby rodziny.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
730 – 15451230 – 15451225 – 1755730 – 1530700 – 700

Pedagog przyjmuje rodziców w następujących terminach:

  • poniedziałek w godzinach od 730 do 900
  • środa w godzinach od 1600 do 1755