INNOWACJA pedagogiczna „Indiaca od Pierwszaka”

AKTUALNOŚCI

Innowacja pedagogiczna dotyczy przedmiotu wychowania fizycznego w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja innowacji pozwoli na wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Uczestniczenie w wybranej formie aktywności przyczyni się do wspierania wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających nabywanie doświadczeń oraz poznawanie, stymulujące jego rozwój we wszystkich obszarach, a w szczególności: fizycznym, emocjonalnym i poznawczym. Innowacja ma na celu zainteresowanie uczniów innymi formami aktywności fizycznej spójnymi z zasadami gry w piłkę siatkową, a także uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Indiaca jako gra zespołowa wpływa na doskonalenie motoryki, umiejętności zespołowych, wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz wolicjonalnych cech charakteru dziecka. Realizatorem innowacji [pan Piotr Żołądkiewicz w klasie III b .