Praca szkoły od 19.04.2021r. do 25.04.2021r.

AKTUALNOŚCI

Informuję, iż zgodnie z informacjami, jakie ukazały się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze względów bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników szkół w okresie od 19.04.2021r. do 25.04.2021r. praca w szkole odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

Od dnia 19.04.2021r. :
a) Dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale „zero” realizują zajęcia w trybie pracy stacjonarnej.
b) Uczniowie klasy I-VIII realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji WYŁĄCZNIE w trybie pracy zdalnej;

Inne ustalenia:
Konsultacje dla klas VIII odbywają się bez zmian, w małych 5 osobowych grupach zachowując reżim sanitarny zgodnie z rozporządzeniem i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
• Szkoła ma obowiązek zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (pisemny wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły);
• W okresie ograniczenia funkcjonowania klas I-III szkoła organizuje opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice: pracują w podmiotach leczniczych, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jednostkach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem złożony w sekretariacie szkoły);
• Szkoła może zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (nie dotyczy zapewnienia opieki ze względu na pracę rodziców), należy złożyć osobiście pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem w sekretariacie szkoły i uzgodnić z dyrektorem;
• Opieka w innych przypadkach na wniosek rodzica będzie rozpatrzona przez Dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MEiN.